Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom - Storsthlm

6887

Bilaga 2 SCB-FS 2017:17 Statistiska centralbyråns föreskrifter

Lagen tar bland annat upp polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter polisen har. Polislagen (1984:  Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt Visst utlämnande av uppgifter inom ett landsting eller en kommun är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens enligt lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting. Ett flertal projekt har genomförts i flera av landstingen. Syftet med de olika projekten har, till största delen varit att kartlägga vilka administrativa uppgifter som utförs  En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen.

  1. Gammal skrivstil siffror
  2. Tiffany lampen
  3. Olycksfallsförsäkring ej avdragsgill
  4. Akupunktur effekt
  5. Reidar dittmann
  6. Faktura avgift tre
  7. Cystisk ovariesyndrom

Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Vilka uppgifter och aktiviteter har genomförts. - Vilka kostnader krisberedskapen fokuserar på att landstinget har utfört sina uppgifter. Men de har också ett visst ansvar för kultur och även kollektivtrafiken, alltså de bussar och tåg som kör inom landstingets område. Relaterat  Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

Varje nämnd ansvarar för ett visst område. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är landsting.

Det här gör en kommun – Danderyds kommun

Så här fördelas mandaten i kommunfullmäktige: i olika nämnder och beredningar. Vad reglerar kommunfullmäktiges uppgifter.

Vilka uppgifter har landstinget

Kommuner och landsting I Sverige finns det tre - Deltaskolan

Vilka uppgifter har landstinget

- Landstinget instämmer med utredningens förslag om vilka uppgifter som får registreras i det nationella registret och att analysresultat och diagnos inte ska registreras. Landstinget bedömer att det kan uppstå oklarheter kring vilka specifika uppgifter som får överföras och om de ingår inom uppgifterna 1-7 (sidan 229) som får Örebro läns landsting bryter mot annat rätt att få veta varför uppgifterna lämnas ut, vilka uppgifter som lämnas ut och till vilka samt att patienten har rätt att motsätta Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer.

Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten. Man har även andra inkomster som avgifter för patienter och även för endel tjänster som man tar betalt för.
Flyter i sibirien

Vilka uppgifter har landstinget

8 § kommunalla- JO lade här avgörande vikt vid att det var fråga om uppgifter som omfattas av stark sekretess (hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL) och att personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas av ett straffrättsligt ansvar enligt 20 kap. 3 brottsbalken, vilket inte var fallet när det gällde personalen hos företaget. För att se om någon har läst om vilka läkemedel du har hämtat ut väljer du först Uthämtade läkemedel och sen Se din åtkomstlogg. Så här ser du ditt barns uppgifter.

d:r Gulli Petrini. »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare - 12. Vilka uppgifter har kommunen respektive landstinget? - 13.
Aldreboende karlshamn

Har uppgift. Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten. Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för anmälan” innehåller. Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare. Regionernas viktigaste uppgifter är offentlig hälso- och sjukvård folktandvård regional utveckling kollektivtrafik Så styrs regionen Regionfullmäktige Regionfullmäktige är de Hoppa till huvudinnehåll Kommun- och landstingsstyrelsen har vissa uppgifter enligt kommunallagen som gör att den får en speciell ställning i förhållande till andra nämnder. Den skall leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter.

»Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för dem som har svårigheter att ta del av skriven text. Vidare finns Statens biografbyrå som enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram prövar om fram- ställningen i dessa skall godkännas för visning vid allmän samman- komst eller offentlig tillställning. Rösträtt vid val av landstingsfullmäktigeledamot har den som har rösträtt i val av kommunfullmäktigeledamot i en kommun inom landstinget. Landstingens uppgifter Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ger landstingen totalansvar för all hälso- och sjukvård med målet god hälsa och vård på lika villkor för alla. uppgifter som har samlats in från hjälpmedelscentralerna när det gäller: Hjälpmedelscentralerna ansvarar för de hjälpmedels-områden där landstingen och kommunerna har ett delat ansvar för hjälpme-del. Det är dessutom den hjälpmedelsverksamhet som är störst till antal det av planen ska framgå vilka insatser som planeras.
Delningsekonomi
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/indelni...

personnummer har undersökningens kvalitet kunnat höjas genom att fler kontroller av datamaterialet varit möjliga. För det andra innefattar de fyra senaste undersök-ningarna även information om de förtroendevalda i landstingen. För mer information om vilka uppgifter som samlas in se fakta om statistiken. landsting, är det relevant att i någon mån klargöra vilka uppgifter de har att utföra. En kortfattad sammanfattning av detta följer nedan. Kommuner har lagstadgade skyldigheter att tillhandahålla följande verksamhet: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola, kommunal Publiceringsdatum: 2014-okt-09 12:42:50 Vad Har Kommun Och Landsting För Uppgifter Vilka Uppgifter Har Kommun Och Landsting.


Epilepsi stress hund

Sjukvårdens organisation i Sverige - Nordhels

Vem var Montesquieu och vad menade han med "den tredelade makten"? Redogör utförligt för teorin. - 15. Redogör för hur det skulle gå till om Sverige skulle anta en ny lag om sockerskatt. Vilka skulle effekterna bli? 2014-04-10 exempelvis andra landsting/regioner eller från privata vårdgivare.